12.6.2020

TietoINT – tuottavuutta ja työhyvinvointia tietotyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu on saanut rahoituksen ESR-hankkeelle, jossa mikro- ja pk-yrityksiä tuetaan parantamaan tietotyöhön liittyvää työhyvinvointia ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta.

Tietotyötä tehdään nykyisin yhä enenevässä määrin lähes kaikissa ammateissa ja yrityksissä, ei vain tietoalalla. Työhyvinvoinnin kehittämisessä ”aivoergonomia” ja työn kognitiivinen kuormittavuus ovat vielä varsin uusi sisältöalue, mutta niihin liittyvät vaikeudet ovat tuttuja ja yleisiä. Haitallinen aivokuormitus aiheuttaa runsaasti työuupumusta, poissaoloja ja tuottavuuden alenemista monen kanavan kautta ja liittyy muihin kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin. Aivokuormituksen aiheuttamia ongelmia ratkaistaessa pureudutaan tiedon käsittelyyn ja hallinnointiin liittyvien tekijöiden lisäksi mm. työympäristön, työyhteisön, esimiestyön ja työntekijän voimavaralähtöiseen kehittämiseen.

Yleisiä ohjeita on paljon, mutta valmiita kaikille sopivia malleja ei ole. Ne luodaan aina yrityksissä yhteistyössä ja prosessinomaisesti.

Kutsumme yrityksesi mukaan hankkeeseen, jossa tuemme yhteisesti sovittavalla tavalla yrityksesi ja sen työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittymistä ja samalla tuottavuuden kasvua.

Hankkeeseen osallistumisesta ei aiheudu osallistumismaksuja tai materiaalikustannuksia. Osallistumisen kustannuksiksi tulevat yrityksen johdon, esimiesten ja henkilöstön työajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Kehittämisen voi aloittaa jo tänä keväänä, mutta prosesseja käynnistyy vielä syksyllä 2021.

Mitä hyötyä hankkeeseen osallistuminen tuo yritykselle

 • tutkimukset ja kokemukset osoittavat, että työhyvinvoinnin kehittäminen
  • lisää vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja kuulluksi tulemista
  • lisää työtyytyväisyyttä
  • vähentää sairauspoissaoloja ja pidentää työuria
  • tukee johtamista ja esimiestyötä
  • auttaa löytämään ratkaisuja työyhteisön ongelmiin ja haasteisiin
  • tukee sitoutumista yritykseen ja sen tavoitteisiin
  • vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta
  • edellisten yhteisvaikutuksena parantaa yrityksen tuottavuutta
 • Prosessi vahvistaa työhyvinvointia ja tuottavuutta mikro-ja pk-yrityksissä työntekijöiden, esimiesten ja johdon yhteiskehittämisen, vahvistuneen vuorovaikutuksen ja osallisuuden sekä moninaisuusosaamisen* kasvun seurauksena.
 • Yritys saa käyttöönsä työkalut työhyvinvoinnin ja tuottavuuden seurantaan kehittämisjakson aikana ja sen jälkeen sekä mahdollisuuden osallistua verkostotapaamisiin.
 • Asiantuntija-apua on käytettävissä myös hanketoimenpiteiden jälkeen.

Mihin yritys sitoutuu

 • Yritys sitoutuu hankkeessa yritykselle räätälöityyn asiantuntijavetoiseen kehittämisprosessiin, joka kestää 6-9 kk ja jonka alussa tehdään
 • yrityskohtainen nykytilan kartoitus (sähköiset työhyvinvointikysely ja ryhmähaastattelut)
 • tulosten pohjalta sovitaan yhteisesti tavoitteista, toimenpiteistä ja aikataulusta, useimmiten optimaalisinta olisi tavata n. 1 krt/kk
 • Yhteiskehittäminen koostuu työpajoista, joista osa on suunnattu johdolle ja esimiehille ja osa työntekijöille, osa voi olla yhteisiä. Jos työntekijöiden määrä on suuri, työpajatyöskentely voidaan tehdä esim. osastokohtaisesti tai muulla sovittavalla tavalla.
 • Työpajatyöskentelyn aiheita ovat (3-4 työpajaa):
  • voimavaratekijöiden tunnistaminen, kehittämiskohteiden valinta, ratkaisujen ideointi
  • toimenpidesuunnitelma ja sen toteuttaminen työpaikalla
  • tulevaisuuden visio ja jatkosuunnitelma kehittämisen jatkamiseksi itsenäisesti
 • Hankkeessa on mahdollista järjestää myös useiden yritysten yhteisiä työpajatyyppisiä tapaamisia jonkun teeman puitteissa ja niihin voidaan kutsua asiantuntijoita alustajiksi
 • Osallistumisen kustannuksiksi tulevat yrityksen johdon, esimiesten ja henkilöstön työajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

* moninaisuusosaamisella tarkoitetaan osaamista tilanteessa, jossa yrityksellä on esim. erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista tulevia, eri-ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia työntekijöitä.

Lisätietoa:

Kati Kiiski
Projektipäällikkö, VTL, fysioterapeutti, yrittäjä
LAB-ammattikorkeakoulu
Yliopistonkatu 36
53810 Lappeenranta
040 6598 480
kati.kiiski@lab.fi