5.3.2021

Energiakaivot pohjavesialueella

Ympäristöministeriö ohjeistaa valtakunnallisesti 1.12.2020 antamassaan kirjeessä, kuinka energiakaivot tulisi sijoittaa pohjavesialueilla. Vuodelta 2013 oleva ympäristöopas ”Energiakaivo- maalämmön hyödyntämisessä pientaloissa” ei nykytilanteessa vastaa viimeisimpiä korkeimman hallinto-oikeuden antamia ratkaisuja KHO:2015:150 ja KHO:2019:37, joiden mukaan energiakaivojen rakentaminen ei ollut mahdollista pohjavesialueella.

Energiakaivojen rakentaminen on ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan varaista. Lisäksi pohjavesialueilla tarvitaan vesilain mukainen vesitalouslupa. Lupamenettelyssä arvioidaan mahdollisuus hankkeen toteutumiselle ottaen huomioon alueen ominaisuudet ja käytettävä tekniikka.

- Valtioneuvoston asetuksen perustelumuistiossa tuodaan esille, että lämpökaivojen poraamiseen ja lämmönkeruuputkiston asentamiseen liittyy potentiaalisia riskejä, kertoo ympäristötarkastaja Hanna Lohko Lappeenrannan ympäristötoimesta.

- Energiakaivon rakentamisesta voi aiheutua pohjaveden tai vesistön pilaantumista suoraan tai välillisesti.

Lisäksi ennen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan myöntämistä tulee selvittää vesilain mukaiset edellytykset energiakaivolle pohjavesialueella.

- Lupa tarvitaan esimerkiksi silloin, jos hanke olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä.

- Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus voi lausunnossaan edellyttää toimenpiteiden mahdollisten vaikutusten perusteella hakemaan Aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa energiakaivon rakentamiselle.

Pohjavesialueiden rajoja tarkistetaan Etelä-Karjalassa

Suunniteltaessa energiakaivojen rakentamista tulee tarkistaa kohteen sijainti pohjavesialueella https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Vesiasiat/Energiakaivot.

Kevään 2021 aikana Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkistaa pohjavesialueiden rajoja Etelä-Karjalassa. Saatujen alustavien selvitysten mukaan tärkeiden pohjavesialueiden rajat saattavat laajentua mm. Savitaipaleen ja Lappeenrannan alueella. Pohjavesialueella kannattaa energiavaihtoehtoja miettiessä vertailla tarkkaan eri vaihtoehtoja.

Lisätietoa ja energianeuvontaa antaa Greenreality palvelut (https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta/energianeuvojat_maakunnissa#EtelKarjala)

Lisätietoja:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

ympäristötarkastaja Hanna Lohko
puh. 040 015 4579, hanna.lohko(a)lappeenranta.fi

ympäristötarkastaja Päivi Uski
puh. 040 547 7357, paivi.uski(a)lappeenranta.fi