Hankkeet

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut toteuttaa erilaisia hankkeita osana kaupungin kehittämisstrategiaa. Tällä sivulla esitellään tiiviissä muodossa parhaillaan käynnissä olevat kehittämishankkeet sekä viime aikoina päättyneet hankkeet.

Käynnissä olevat hankkeet

Monitor EE

Monitor EE -hanke tähtää energiatehokkuuden parantamiseen. Projektin päätavoitteena on kehittää rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä käytänteitä.

Hankkeen ensimmäinen vaihe koostuu partnereiden tekemästä tilanneanalyysistä ja heidän vahvuuksiensa tunnistamisesta. Kukin partneri analysoi alueensa tilanteen ja kartoittaa, mitä arvokkaita käytänteitä alueelta voisi ottaa käyttöön myös muilla alueilla.  Hyvien käytänteiden analyysi sekä alueen energiatilanteen analyysi ovat projektin ensimmäisen vaiheen keskeiset tehtävät.

Seuraavassa vaiheessa partnereiden kokemuksia analysoidaan toimenpiteiden kautta. Partnereiden tunnistamia alueiden heikkouksia ja vahvuuksia hyödynnetään alueiden välisten toimenpiteiden suunnittelussa. Hankkeen joka lukukautena järjestetään yksi alueiden välinen tilaisuus alueiden välisten käytänteiden vaihtoa varten. Partnereiden alueiden käytänteitä jaetaan lopuksi paikallisella tasolla sidosryhmien tapaamisissa.

Yhteyshenkilöt: Matti Pylkkö, 040 759 6692, Tanja Nyholm, 040 703 336

Hankkeen toteutusaikataulu

1.3.2023 - 28.2.2026

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä viiden partnerin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Interreg Europe

Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa ASKI

Hankkeessa edistetään kiertotalouden ratkaisuja asukaslähtöisesti. Hanke tehostaa biojätteen lajittelua, erilliskeräystä ja kompostointia asukasviestinnän ja käytännön kokeilujen kautta. Biojätteiden erilliskeräystä tehostavaa menetelmää kehitetään yhdessä Lauritsalan asukasyhteisön kanssa.  Lisäksi kehitetään ja kokeillaan kierto- ja jakamistalouteen perustuvia asukaslähtöisiä kestäviä palveluita Lauritsalassa ja Skinnarilassa yhdessä alueiden asukkaiden kanssa. Hankkeessa myös tunnistetaan Lappeenrannan seudulla sijaitsevat kiertotaloutta toteuttavat kuluttajapalveluiden tarjoajat ja niiden saavutettavuutta vahvistetaan digitaalisen karttapalvelujen avulla.  

Tutustu myös:
Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa – ASKI | LAB.fi 

Yhteyshenkilö: Anna Vuori, 040 570 1044

Hankkeen toteutusaikataulu

1.3.2023 - 30.6.2025

Hankkeen toteuttaja

Päätoteuttaja LAB ammattikorkeakoulu, osatoteuttaja Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

NetZeroCities – EU:n hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit

Hankkeessa toteutetaan EU:n hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit ohjelman mukaiset toimenpiteet. Toimenpiteinä ovat:

  1. Ilmasto-ohjelman päivitys
  2. Hiilineutraalisuuteen tähtäävän vuoteen 2030 asti tähtäävän investointisuunnitelman laadinta
  3. Viestintä ja tiedotus
  4. Ohjelmien hyväksyminen

Yhteyshenkilöt: Petri Kero, 040 653 0508 , Ilkka Räsänen 0400 815 284

Hankkeen toteutusaikataulu

1.2.2023 - 31.1.2024

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut

Hankkeen rahoittaja

Etelä-Karjalan maakunnan kehittämisrahoitus, lump sum

Threading CO2 kiertotalousprojekti

Hiilidioksidista polyesterikuitua

Euroopan Unionin Horisonttirahoitteisessa Threading CO2 kiertotalousprojektissa tavoitteena on kehittää teollisen mittakaavan prosessi ja laitos, jossa talteen otetusta jätehiilidioksidista tehdään polyesterikuitua (PET). Uusiutuvalla energialla toimiva laitos on suunnitteilla Hollantiin. Projektissa on tarkoitus edetä vaiheittain alkaen laboratoriotestauksista demovaiheeseen ja päätyen pilottilaitokseen. Projektissa kehitettävän prosessin tuloksena saavutetaan 70 % päästövähennys verrattuna nykyiseen PET-kuidun tuotantoon.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2023 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä 13 projektikumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Euroopan Unionin rahoittama

Lue lisää

RenoWave

Energiasiirtymään liittyvässä hankkeessa on mukana organisaatioita seitsemästä Itämeren alueen maasta: Suomesta, Ruotsista, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Virosta.

Hanke tavoittelee energiatehokkaan rakennusten kunnostamisen lisäämistä, sillä kolmasosa Euroopan unionin asuinkerrostaloista on yli 50-vuotiaita, mutta niistä remontoidaan vuosittain vain pieni määrä rakennuksia. Kunnostamispäätöstä hankaloittaa asunnonomistajien korkea määrä sekä puutteellinen tieto ajantasaisesta energiaprofiilista ja kunnostamisen mahdollisista hyödyistä.

Hankkeessa mukana olevat energia-alan toimijat analysoivat ja kehittävät alueidensa puutteellisia palveluita, laajentavat nykyisiä palveluita ja tarjoavat asuinkerrostalojen asunnonomistajille räätälöityä tukea energiatehokkaaseen kunnostukseen liittyen. Hankeosapuolten monipuolinen asiantuntijuus mahdollistaa kunnostamiseen liittyvien tukipalveluiden kehittämisen. Jo olemassa olevat verkostot ja asunnonomistajien foorumit ovat hankkeen keskiössä.

Yhteyshenkilöt: Matti Pylkkö, 040 759 6692, Tanja Nyholm, 040 703 3366

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2023 - 31.12.2025

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä 10 projektikumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Interreg Baltic Sea Region

Lue lisää

Vihreän sähköistämisen ekosysteemipalveluiden ja yhteiskehittämisen vahvistaminen Greenreality Networkissä 2022-2024

Hanke on Lappeenrannan kaupungin osuus Lappeenrannan-Imatran seudun Vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksen toimeenpanosta. Tavoitteena on vahvistaa vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristön rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Hankkeen avulla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkosto sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. 

Hankkeen toteutusaikataulu

17.5.2022 - 31.5.2024

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittaja, Innovaatiot ja osaaminen Suomessa 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Ruoholammen vesiensuojeluhanke

Hanke on Pien-Saimaan valuma-alueella sijaitsevan Ruoholammen veden laatua parantava vesiensuojeluhanke. Hankkeen tavoitteina on tehostaa ympäristön valumavesien hallintaa, saada tutkimustietoa Ruoholammen valuma-alueen veden laadusta, vähentää vesistökuormitusta ja lisätä ympäristötietoisuutta. Hankkeen keinoina ovat suunnittelu, seuranta, rakentaminen ja viestintä. 
Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat:  
1. Valuma-alueselvitys ja ojavesitutkimus 
2. Veden laadun seuranta 
3. Valuma-alueen ojavesien hallinnan yleissuunnitelma 
4. Yhden vesiensuojelurakenteen suunnittelu ja rakentaminen 
5. Asukasyhteistyö, asukkaiden neuvonta ja yleinen viestintä

Hankkeen toteutusaikataulu

1.4.2022 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki , Greenreality-palvelut

Hankkeen rahoittaja

Lappeenrannan kaupunki 50 % ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 50 %. Vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutusohjelma.

Myllylammen vesiensuojeluhanke

Hanke on Pien-Saimaan valuma-alueella sijaitsevan Myllylammen veden laatua parantava vesiensuojeluhanke. Hankkeen päätavoite on tehostaa Myllylampeen kulkeutuvien valumavesien hallintaa, vähentää Myllylampeen ja Pien-Saimaaseen päätyvää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 1. Valuma-alueselvitys, kuormituslähteiden paikantaminen, potentiaaliset vesiensuojelurakenteiden sijoituspaikat ja yleis-, sekä rakennussuunnitelmien toteutus 2. Myllylammen ja Pien-Saimaan veden laadun parantaminen, ravinteiden ja kiintoaineen sitominen valuma-alueelle 3.  vesiensuojelurakenteen(teiden) toteutus 4. Luontaisen kostean rantaluhta alueen monimuotoisuuden turvaaminen 5. Teollisuustoimijoiden yritysyhteistyö 6. Asukasyhteistyö ja viestintä 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.4.2022 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry

Hankkeen rahoittaja

Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Hake-, ja biohiilisuodatin, rakennettujen kosteikkojen kunnostaminen ja Asinsaaren sekä Talanlahden vedenlaatu & virtaamaselvitys

Hanke on pilotointi ja selvityshanke. Hanke sisältää biohiilen ja hakkeen hyödyntämisen selvityksen ja pilotoinnin ja Pien-Saimaan valuma-alueen kosteikkojen kunnostamisen toimenpiteitä sekä Asinsaaren ja Talanlahden alueen vedenlaatuselvityksen ja Asinsaaren sillan virtaamaselvityksen raportoinnin. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 1. Hakepuu ja biohiilireaktorin pilotointi 2. Rakennettujen kosteikkojen kunnostus ja ylläpitotoimet Pien-Saimaan valuma-alueella 3. Talanlahden ja Asinsaaren vedenlaadun selvitys 4. Asinsaaren sillan vedenkierron parantamisen alustavat selvitystyöt 5. Tapahtumat, tiedottaminen ja koulutus 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2022 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry

Hankkeen rahoittaja

Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö

Saimaa screen

Hanke on vesistöaiheinen infonäyttö Lappeenrannan satamatorilla. Näytöllä esitetään Saimaata koskevaa vesistötietoutta, kuten vedenlaatu, eliöt ja vedenlaadun parantamisen toimenpiteet. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 1. Tiedotus 2. Viestintä 3. Koulutus 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2019 - 31.12.2030

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut

Hankkeen rahoittaja

UPM Kymmene

CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2024. Lappeenrannan kaupunki toteuttaa hankkeen avulla Etelä-Karjalan laajuisen yhteistyöryhmän toimintaa, sekä lämpöakkupilotin kaukolämpöverkkoon. Tutustu myös: www.hiilineutraalisuomi.fi.   

Yhteyshenkilö: Petri Kero, 040 653 0508 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.11.2018 - 31.10.2024

Hankkeen toteuttaja

21 partnerin konsortiota koordinoi Suomen Ympäristökeskus

Hankkeen rahoittaja

15 osarahoittajan hankkeen rahoituksesta suurin osa tulee EU:n Life-ohjelmasta.

Lue lisää

Etelä-Karjalan energianeuvonta

Alueellisella energianeuvonnalla lisätään tietoutta energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Alueellisen energianeuvonnan kohderyhmänä ovat kuluttajat, kunnat ja pk-yritykset. Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. Alueellinen energianeuvonta tuo energianeuvojan lähemmäksi kohderyhmiä kussakin maakunnassa.  

Lappeenrannan kaupungintalon Winkistä sekä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelusta lainataan lisäksi lämpökameroita. 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.5.2018 - 31.12.2025

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki / Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Hankkeen rahoittaja

Energiavirasto

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

“CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.  Tutustu myös: www.materiaalitkiertoon.fi 

Yhteyshenkilö: Anna Vuori, 040 570 1044

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2017 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut, päätoteuttaja Suomen ympäristökeskus

Hankkeen rahoittaja

EU LIFE IP

Päättyneet hankkeet

Vihreän sähköistämisen ekosysteemipalveluiden ja yhteiskehittämisen vahvistaminen Greenreality Networkissä

Tämä hanke on Lappeenrannan kaupungin toimenpidekokonaisuuden käynnistäminen Lappeenrannan-Imatran seudun Vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksesta.   Hanketta jatketaan syksyllä avautuvan EAKR rahoituksen avulla 2022-2023. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 
1. Verkoston strategian yhteistoiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen ja tunnistettujen investointi- ja demonstraatiokohteiden käynnistämiseen liittyvät tehtävät 
2. Selvitykset vihreään sähköistämiseen liittyvien investointien käynnistämiseksi (esim. toteutettavuusselvitykset, pilotoinnit) 
3. Innovaatioyhteistyö alueellisella ja kansainvälisellä tasolla 
4. Suoran EU-rahoituksen hakemiseen ja kotiuttamiseen liittyvän osaamiseen panostus 
5. Kansainvälisen Green Electrification konferenssitapahtuman käynnistäminen ja vakiinnuttaminen  

Hankkeen toteutusaikataulu

12.4.2021 - 31.12.2021

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Etelä-Karjalan liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitus ekosysteemisopimusten käynnistämiseen

LALAPETE –  kiertotalousinnovaatiot ja ympäristötietoisuus

Hankekuvaus:

Hankkeen tarkoitus on tuoda positiivinen muutos ympäristötietoisuuden ja kiertotalouden nykytilanteeseen. Tavoitteena on kehittää ympäristökasvatuksen nykytilannetta ja luoda oppimateriaalia päiväkodeille, kouluille ja loma-asukkaille. 

Lisäksi selvitetään kansalaisten ympäristötietoisuutta ja järjestetään kansainvälisiä työpajoja, seminaareja ja koulutustilaisuuksia ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja kestävän elämäntavan lisäämiseksi. 

Kiertotaloudessa tavoitteena on rajat ylittävä yhteistyö, tiedon jakaminen ja laatia tiekartta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yleistä hyväksyntää kierrätysmateriaaleista valmistetuista tuotteista, osoittaa niiden olevan korkealaatuisia ja koota ideoita uusista tuotteista sekä palveluista.

Yhteinen dokumenttien hallintajärjestelmä helpottaa nopeaa tiedonvaihtoa hankekumppaneiden välillä.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2021 - 30.11.2022

Hankkeen toteuttaja

Toteuttajat hankkeen alkaessa: Lappeenrannan kaupunki, Lahden kaupunki, St. Petersburg Foundation for Small and Medium-sized Enterprise Development ja St. Petersburg State Geological Unitary Enterprise

Hankkeen rahoittaja

SEFR-CBC Programme 2014-2020

Lue lisää

Hinkua Etelä-Karjalaan!

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeessa etsitään ja luodaan hyviä käytäntöjä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi muillekin malliksi jaettavaksi. Hankkeessa kehitetään pilotteja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen vähähiilisemmän elinkeinotoiminnan syntymisen lisäämään maaseudun elinvoimaa. 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.3.2020 - 31.12.2022

Hankkeen toteuttaja

Imatran seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Hankkeen rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Cata3Pult

Cata3Pult hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet liittyivät Liiketoiminnan ja pk-yritysten kehittämiseen CBC ohjelman osiossa Eloisa, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous. Tavoitteena oli

1. Perustaa suomalaisvenäläinen PPP (public private partnership) katalysoimaan uutta liiketoimintaa Etelä-Karjalan (Lappeenranta), Uudenmaan (Helsinki ja Vantaa) ja Pietarin alueille, ja muodostaa organisaatioiden yhteiset pääperiaatteet pitkäaikaiselle liiketoimintayhteistyölle käytännön tasolla teemoissa cleantech ja kaupunkiympäristön kestävä kehitys.

2. Järjestää ja edistää tietojen keskinäistä jakamista kaupunkien strategioista, julkisista hankinnoista, tiedon jakamisesta asiantuntijaryhmien kautta.

3. Kehittää ja edistää liiketoiminta- ja tutkimus ja kehitysyhteistyötä verkostojen kautta eko- ja energiatehokkuuden, älykkään ja vihreän liikenteen sekä kiertotalouden aloilla.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.6.2019 - 30.11.2022

Hankkeen toteuttaja

Päätoteuttaja: Lappeenrannan kaupunki. Mukana myös: Green Net Finland, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Pietarin asunnonomistajien yhdistys, Ympäristötoimisto Kosmos

Hankkeen rahoittaja

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma, jonka rahoittajina Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta

Lue lisää

Greenreality-kodit ja -yritykset

Hankkeessa kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa ollaan sitouduttu, viedään kouluihin ja kouluista oppilaiden avulla oppilaiden koteihin sekä keskustan kivijalkayrityksiin. Ekologinen ajattelu ja vastuulliset valinnat saadaan osaksi kotien ja yritysten arkea. Samalla energia- ja ympäristöalan yritykset tuodaan tutuiksi koululaisille, heidän vanhemmilleen ja muille asukkaille.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.8.2018 - 31.12.2020

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto

Hankkeen rahoittaja

Päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto