7.9.2018

Kiertotalous houkuttelee ulos poteroista

Kiertotalous houkuttelee ulos poteroista

Resurssien tehokas käyttö on inspiroinut metsägroupilaisia jo pitkään. Meille puun jokaisen osan käyttäminen mahdollisimman tarkasti ja eniten arvoa luovassa loppukäytössä on normaali tapa toimia. Jätteistä puhumme enää harvoin, sillä vuonna 2017 jo 92 % tuotannossamme syntyneistä sivuvirroista ohjattiin hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. Resurssitehokkuus on toimintamme oletusasetus, mutta kiertotalousajattelu vie materiaalien viisaan käytön uudelle tasolle. Kiertotalouden resurssitehokkuuttakin inspiroivampi ulottuvuus on, että se tarjoaa mahdollisuuden olla mukana luomassa uusia entistä kestävämpiä liiketoimintamalleja monille toimialoille.

Kohti yhteisiä pelikenttiä

Uusien kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien luomisessa toimialarajat ylittävä yhteistyö on avainasemassa. Kokemus on näyttänyt, että uudet mahdollisuudet rakentuvat parhaiten teollisissa ekosysteemeissä ja yhteistyöverkostoissa, joissa toimii hyvinkin erilaisia lopputuotteita valmistavia toimijoita. Näissä verkostoissa joillekin toimijoille hyödyttömät materiaalivirrat voivat osoittautua arvokkaiksi raaka-aineiksi toisille. Kiertotalous siis houkuttelee niin yritykset ja kuin tutkimuslaitoksetkin ulos omista poteroistaan ja suuntaamaan yhteisille pelikentille.

Lappeenrannan kaupungin vetämä ja yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, yritysten ja organisaatioiden kanssa toteuttava rakennusteollisuuden käyttöön uudenlaisia ratkaisuja etsivä Urban Infra Revolution (UIR) -hanke on loistava esimerkki eri toimialojen osaajia yhdistävästä kiertotalousyhteistyöstä. Hankkeessa kehitetään uudenlaista materiaalia, jolla olisi mahdollista korvata esimerkiksi betonia, jossa käytettävän sementin valmistus tuottaa Sitran tekemän selvityksen mukaan merkittävän osan Euroopan fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Meillä on ollut ilo olla mukana hankkeessa ihan alusta asti.

Avoin ja tutkiva mieli löytää ratkaisun

Nopeasti tutkiskeltuna jotkut voisivat kuvailla rooliamme UIR-hankkeessa raaka-aineentoimittajaksi, mutta me näemme roolimme perinteistä raaka-aineentoimittamista laajempana. Koska uusia innovaatioita kehitettäessä ei ole olemassa valmiita raaka-aineratkaisuja, on yhteistyö verrattavissa enemmänkin vuoropuheluun. Työskentelemme tiiviisti tutkijoiden kanssa ja pohdimme yhdessä, missä tuotantomme sivuvirroissa on heidän kulloinkin tarvitsemiaan aineita ja kuinka saamme ne tehokkaimmin heidän käyttöönsä. Kun tutkijat pyytävät jotakin, me etsimme, tutkimme ja kyselemme. Joskus voi käydä niin, että sopivin aineyhdistelmä löytyykin jostakin aivan muusta kuin alun perin ajatellusta tuotannon sivuvirrasta. Sivuvirtojen hyödyntäminen vaatii siis kaikilta yhteistyökumppaneilta avointa mieltä ja kekseliäisyyttä. Lisäksi jokaisen täytyy tuntea oma alueensa erinomaisesti.

Kiertotalousajattelussa näemme resurssien kierrossa pitämisen lisäksi suurta arvoa nimenomaisesti poikkiteollisen ja erilaisia toimijoita yhdistävän yhteistyökulttuurin vahvistamisessa. Innovaatiot syntyvät harvoin suljetuissa siiloissa.

Kiertotalous kannustaa meitä kaikkia tekemään tuttavuutta teollisten naapureidemme ja tutkimusmielessä samalla aallonharjalla ratsastavien kumppaneiden kanssa. Sen lisäksi että yhdessä syntyy parempia innovaatioita, on yhdessä tekeminen myös hauskempaa kuin itsekseen pakertaminen.