19.8.2022

Lappeenrannan kaupunki perustaa kaksi uutta luonnonsuojelualuetta – suojelualueiden määrä kasvaa yli sataan hehtaariin

Lappeenrannan kaupunki on hakenut kahden luonnonsuojelualueen perustamista Lappeenrannan Tiuruniemeen ja Uus-Lavolaan. Suojelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 35 hehtaaria. Molemmat alueet edustavat luonnon monimuotoisuudelle arvokasta metsäluontoa.

Lappeenrannan kaupungin mailla on ennestään neljä luonnonsuojelualuetta, joiden koko on yhteensä 76 hehtaaria. Tiurunniemen ja Uus-Lavolan luonnonsuojelualueiden myötä kaupungin omistamien suojelualueiden määrä kasvaa 111 hehtaariin.

Tiuruniemen suojelualue sisältää luonnontilaisia suoalueita ja lehtolaikkuja sekä harjumetsiä. Suojelualueella on myös vanhoja kaskiröykkiöitä ja muinaisasutuksen jälkiä. Alue on kooltaan 20 hehtaaria ja se sijaitsee Rauhan loma-asuntoalueen läheisyydessä. Alueelle rakennettiin vuonna 2021 luontopolkuopastus ja pitkospuut.

Uus-Lavolan suojelualue on kooltaan 15 hehtaaria ja se sijaitsee Uus-Lavolan asuinalueen kupeessa. Uus-Lavolan metsä on monimuotoisesti arvokas seka- ja kuusimetsäkokonaisuus, jossa on nähtävissä jääkauden harju- ja suppamuodostumia. Metsä on liito-oravalle tärkeä liikkumis- ja ruokailualue. Alueelle rakennettiin vuonna 2021 luonnon terveysvaikutuksista kertova terveyspolku.

Suojelualueilla turvataan luonnon monimuotoistumista

Uus-Lavolan ja Tiurunniemen suojelualueilla liikkuminen vapaasti on sallittua, mutta eläinten tai kasvien vahingoittaminen on kielletty. Alueet eivät ole metsänhoidon toimenpiteiden piirissä vaikkakin kunnallistekniset ja virkistyskäyttöä palvelevat kunnossapitotoimenpiteet ovat sallittuja.

Alueiden luonnonsuojelualueiksi muuttaminen tarkoittaa, että niihin ei tulla rakentamaan tai tekemään mitään toimenpiteitä, jotka muuttaisivat luonnon omaa luontaista monimuotoistumista, kertoo kaupungin metsäpäällikkö Janne-Perttu Rantonen.

– Globaali luontokato vaikuttaa siihen, että elinympäristöjä ja eliölajeja häviää ihmistoiminnan seurauksena. Siksi luonnon monimuotoisuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Näillä uusilla luonnonsuojelualueilla pyritään turvaamaan se, että myös meillä Etelä-Karjalassa on metsäalueita, joissa luonto voi kehittyä ympäristön omilla ehdoilla ihmisen siihen puuttumatta. Monesti luonnonsuojelualueista tulee myös maisemakuvaltaan hyvin erilaisia kuin hoidetussa ympäristössä.

Luonnonsuojelualueiden perustaminen on osa Lappeenrannan Grean Leaf voittovuoden 2021 toimenpiteitä. Ympäristöministeriö korvaa kaupungille kolmanneksen alueiden metsätaloudellisesta arvosta.

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Janne-Perttu Rantonen, metsäpäällikkö
p. 040 6620 651, janne-perttu.rantonen@lappeenranta.fi