12.4.2022

Nanopar Oy LUT-yliopiston mukana selvittämässä lieteprosessoinnin vaikutusta mikromuoveihin

Nanopar Oy on Puumalassa sijaitseva cleantech-yritys, joka toimittaa kestävää teknologiaa kaivos- ja prosessiteollisuuteen. Perusteknologian ympärille Nanopar on kehittänyt uutuutena kiertotalousperusteisen lietteenkäsittelyprosessin, Paskíerin®, jolla teollisuuden sivuvirroista ja puhdistamolietteistä tuotteistetaan maanparannusaineita ja kierrätyslannoitetuotteita.

Koko Paskíerin kehitysprosessin ajan on Nanoparilla puhdistamolietteiden ja lietepohjaisten kierrätyslannoitetuotteiden haitta-ainepitoisuuksiin ja turvallisuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. Yrityksessä seurataan tarkasti haitta-aineisiin liittyvää tutkimusta ja Nanopar on edistänyt omalla toiminnallaan tutkimustiedon keruuta ja analyysejä lietteen turvallisesta jatkokäytöstä.

Yksi haitta-ainetutkimuksen edistysaskel löytyykin läheltä. LUT-yliopiston Erotustekniikan osastolla Mikkelissä on käynnissä ”Uudet haitta-aineet jätevesissä ja järviympäristössä eteläisellä Saimaalla”-, eli tuttavallisemmin UHASA-hanke, jossa Nanopar Oy on osallisena. Uusiksi haitta-aineiksi kutsutaan muun muassa mikromuoveja, lääkeaineita, palonestoaineita ja UV-suodattimia.

Hankkeessa selvitetään pääasiassa mikromuovien ja lääkeaineiden esiintymistä eteläiseen Saimaaseen purettavissa jätevesissä ja näiden kulkeutumista järviympäristössä sekä valikoitujen lietteenkäsittelymenetelmien kykyä poistaa haitta-aineita jätevesilietteestä. Nanopar Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen on mukana hankkeen ohjausryhmässä ja Nanoparin Paskíer®Prosessi on yksi hankkeessa tutkittavista lietteenkäsittelyprosesseista.

UHASA-hankkeen projektipäällikön, tutkija Mirka Viitalan mukaan valtaosa jätevesien mikromuoveista siirtyy jätevedenpuhdistamoilla lietteeseen. Tämän vuoksi hankkeessa pohdittiin mahdollisia jatkokäsittelymenetelmiä niiden poistamiseksi puhdistamolietteestä.

– Nanoparin Paskíer®Prosessi nähtiin potentiaalisena vaihtoehtona lietteen jatkokäsittelylle, joten halusimme sisällyttää prosessin tutkimuksiimme, hän selventää.

Erityisesti hankkeessa kiinnitetään huomiota mikromuovien ja valikoitujen lääkeaineiden päätymiseen puhdistamojen kautta Saimaan ympäristöön. Hankkeen tarkoituksena on myös verrata eri puhdistamotyyppien puhdistustehoja uusien haitta-aineiden osalta ja tarjota vesihuoltoalan toimijoille tietoa haitta-aineiden nykytilanteesta jätevesissä. Hanke palvelee ympäristönsuojelun lisäksi jätevedenpuhdistamojen kehitystä entistä tehokkaampaan ja ympäristölle turvallisempaan suuntaan ja tarjoaa yleisiä suuntaviivoja lietteiden jatkokäyttöön.

LUT-yliopiston tutkimus tulee tarpeeseen, sillä lietteen kestävälle jatkokäytölle ja ravinnekierrolle on huutava tarve. Samalla kuitenkin lisätietoja kaivataan entistä turvallisemman lietteenprosessoinnin mahdollistamiseksi. Lisäksi jo toteutetut tutkimukset haitta-aineiden vaikutuksista ja leviämisestä ovat tähän mennessä keskittyneet enemmän meriin kuin järvialueisiin.

– Tämä hanke on meille tärkeä, koska saamme uutta tietoa haitta-aineiden määristä vesistöissä ja puhdistamolietteissä. Kesällä 2022 jatkammekin hankkeen puitteissa tutkimusta siitä, miten mikromuoveille käy Paskíer®Prosessin infrapunakuivaimessa, tiivistää Nanopar Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen.

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto.