19.6.2016

Resurssiviisaista energiajärjestelmistä tulevaisuuden vientituotteita

Resurssiviisaista energiajärjestelmistä tulevaisuuden vientituotteita

Ilmastonmuutos muokkaa energiajärjestelmiä. Uudet kestävää kehitystä tukevat teknologiaratkaisut saavat maailmanlaajuisesti yhä enemmän jalansijaa. Samalla jatkuu myös kaupungistuminen.

Sitran Resurssiviisaus -tarkastelumalli (Kuva 1) ja Fortumin aurinkotalousagenda (Kuva 2) kuvaavat hyvin, miten suomalaiset yritykset voivat cleantech -ratkaisujen avulla kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaansa ja parantaa alueiden elinvoimaisuutta Suomessa ja kansainvälisesti.

Kuva 1. Sitran Resurssiviisaus -tarkastelumalli

Kuva 2. Fortumin aurinkotalousagenda

Uusien ratkaisujen tulisi olla sellaisia, että ne olisi optimoidusti sovitettavissa olemassa olevaan infrastruktuuriin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Eri yhteiskunnissa ratkaisut voivat olla hyvinkin erilaisia, maantieteellisestä sijainnista, ja yhteiskunnan kehityksestä johtuen. Fortum tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa ratkaisuja, joihin teknologian lisäksi voivat kuulua esimerkiksi investointi- ja omistusjärjestelyt sekä Suomessa että valituilla kansainvälisillä markkinoilla.

Sitran Resurssiviisaus -tarkastelumalli tarkastelee kehitystä 10 - 30 vuoden päähän

Sitran Resurssiviisaus -tarkastelumallissa luodaan tarkasteltavalle kaupunkialueen kehitykselle tulevaisuuskartat ja tavoitteet. Tarkasteluajanjakso on 10 - 30 vuotta ja tarkasteltavat aiheet ovat seuraavat:

 • energiantuotanto ja -kulutus
 • liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
 • kulutus ja materiaalikierrot
 • ruoan kulutus ja tuotanto
 • veden käyttö ja luonnonvedet

Mallin etuna on usean houkuttelevuus- ja elinvoimaisuustekijän yhtäaikainen tarkastelu. Energiajärjestelmiä on perinteisesti tarkasteltu omina erillisinä toimintoina. Todellisuudessa kaikki viisi yllämainittua päätarkastelukohdetta vaikuttavat vahvasti toisiinsa, luoden uusia elementtejä energiajärjestelmä-ajattelulle.

Kuvassa 3 on esitetty aihealueita, mitkä voivat tulla vastaan haettaessa energiankäyttöön liittyviä ratkaisuja joko kylmässä pohjolassa tai kuumalla päiväntasaajan alueella.

Kuva 3. Energiankäyttöratkaisuja

Tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti keskisuuret tai suuret kaupungit, joissa energia- ja materiaalivirrat ovat suuria, ja mahdollisuudet käyttää keskitettyjä ratkaisuja ovat hyvät. Keskitettyjä ratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • kaukolämpö- ja kaukokylmäverkot sekä niihin liittyvät varastointiratkaisut
 • keskitetyt kiinteän jätteen ja jäteveden käsittelylaitokset
 • energiavaltaisesta teollisuudesta syntyvän hukkalämmön hyödyntämisratkaisut


Merkittäviksi tekijöiksi kaupunkialueiden tuotanto- ja kulutusrakenteen kannalta ovat muodostuneet myös pienemmät massaratkaisut, kuten aurinkosähkö-, aurinkolämpö- ja lämpöpumppusovellukset sekä kulutusjoustoratkaisut.

Fortum EcoSystems auttaa kaupunkialueiden energia- ja kiertotalousratkaisujen löytämisessä

Fortum EcoSystems on konsepti, joka auttaa kaupunkeja löytämään resurssiviisautta ja aurinkotaloutta tukevia energia- ja kiertotalousratkaisuja.
Fortum EcoSystems -malli sisältää seuraavat vaiheet:

 • energia- ja liitännäisjärjestelmien katselmoinnit sekä tiekartat tulevaisuuden ratkaisuihin
 • toimintaympäristön mallinnuksen ja tarvittavien toimenpiteiden kannattavuustarkastelun
 • valittujen investointien esisuunnittelun sekä investointi- ja rahoituspäätösten valmistelun
 • investointiprojektien toteutuksen
 • käyttövaiheen toiminnot ja jatkuvan parantamisen

Fortum on yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa tutkinut ja kehittänyt kestävän kehityksen mukaisia resurssiviisaita palveluja jo usean vuoden ajan. Palvelut sisältävät paljon uuden teknologian ja uusiutuvan energian mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Lappeenrannan Green Energy Showroom on erinomainen esimerkki kaupungin, yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten yhteistyöstä. Lappeenrannan kaupungin aktiivinen osallistuminen Hiilineutraalit kunnat (HINKU), Innovaatiokaupungit (INKA) ja Resurssiviisaat kaupungit (FISU) -verkostoihin on luonut Lappeenrannan alueelle ja liitännäisiin verkostoihin uutta vetovoimaa ja referenssejä yhteistyössä syntyneiden ratkaisujen kansainväliseen markkinointiin. Finpro ja Cleantech Finland ovat olleet oleelliset yhteistyötahot ratkaisujen tunnetuksi tekemisessä.

Data to Wisdom kehityshanke tukena tutkimushankkeissa

Yhtenä tärkeänä kehitysympäristönä Fortumin, LUT:n ja myös VTT yhteistyössä on ollut Tekes Green Growth ohjelma ja uusi Data to Wisdom -kehityshanke. Näiden avulla on Fortum EcoSystems -konseptia kehitetty edelleen uusien resurssiviisaiden ratkaisujen löytämiseksi kuten esimerkiksi:

 • resurssiviisauteen keskittyvien alueellisten ja laajojen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • data-analytiikan ja laajemmin IoT-teknologioiden/digitalisaatiokonseptien hyödyntämiseksi
 • uusien, piilevien tarpeiden tunnistamiseksi
 • arvolähtöisen myynnin lisäämiseksi
 • uusien liiketoimintakonseptien kehitystyön tunnistamiseksi

Erityisesti uusissa ratkaisuissa ovat tarkasteluissa arvoa luovia tekijöitä:

 • energiajärjestelmän joustavuus
 • käytettävyys ja suorituskyky sekä energia- ja ympäristötehokkuus
 • kunnon ja eliniän hallinta/asset management
 • käyttö-, kunnossapito ja investointitoimintojen tehokkuus
 • toimintakulttuuri, johtaminen ja EHSQ-asiat

Digitalisaation hyödyntämiseksi on kehityshankkeessa mukana myös kaupunkien ja yritysten digivarantokatselmusten ja toimenpidesuunnitelmien kehittäminen. Näihin hankkeisiin kaivataan uusia yhteistyökumppaneita.

Asiakasluottamus ja investointien tuotto-odotukset ohjaavat kehitystyötä

Projekti- ja sopimuspohjaisissa palveluliiketoiminnoissa resurssiviisaat energiajärjestelmät merkitsevät sitä, että asiakasluottamus on toimintaa merkittävin ohjaava tekijä. Investointipohjaisessa energialiiketoiminnassa taas tuotto-odotukset ohjaavat ratkaisuja.

Kun Fortum alkuvuonna uudisti strategiaansa kansainvälistä palveluliiketoimintaa toteuttanut Power Solutions liitettiin osaksi uutta City Solutions -divisioonaa. Investointipohjaiset keskitetyt lämpö- ja kylmäratkaisut energiatoimituksineen on nyt kytketty kiinteästi yhteen erilaisten kiertotaloustyyppisten ratkaisujen kehityksen kanssa. Näin palveluliiketoiminta toimii hyvänä uusien ratkaisujen esikatsastajana, ja tuo niiden kehityshankkeisiin uusiin markkina- ja liiketoiminta-alueisiin vahvasti kytkeytyvät digitalisaatio-odotukset.

Kuva 4. Fortum - Puhtaan energian edelläkävijä