24.5.2023

Lappeenranta, Imatra ja LUT-yliopisto selvittävät mahdollisuuksia uusiutuvan energian ja vetytalouden investointeihin – kysely kiinnostuneille maanomistajille

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit hakevat LUT-yliopiston avustuksella keinoja vauhdittaa uusiutuvan energian
ja vetytalouden investointeja Etelä-Karjalaan.

Vauhdittaminen tapahtuu suunnittelemalla alueen maankäyttöä etukäteen. Tätä varten laaditaan rakenneselvitys, koska uudet investointitarpeet vaativat niihin soveltuvien alueiden kartoittamista sekä monialaista yhteensovittamista. Selvityksen avulla Etelä-Karjalassa voidaan varautua investointien toteuttamiseen kestävästi ja sujuvasti.

Uusiutuvan energian saatavuus, kaupunkien maankäytölliset valmiudet ja lupaprosessien sujuvuus ovat tärkeässä asemassa yritysten pohtiessa toimintojensa sijoittumista niin Suomessa kuin globaalistikin, sanoo Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

– Maankäytön suunnitteluvalmiuksien vahvistamisella poistamme epävarmuustekijöitä ja takaamme yrityksille sujuvamman reitin investointipäätöksen läpiviemiseen.

Mitä rakenneselvityksessä tehdään?

Rakenneselvityksessä kartoitetaan aurinkosähköinvestointien vaatimuksia ja mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Lisäksi tarkastellaan sähköverkkoja, vetyputkien toteuttamista sekä vetyyn liittyvien tuotannollisten toimintojen vaatimuksia ja tarpeita. Työn yhteydessä tutkitaan myös edellytykset tuulivoimaloiden sijoittamismahdollisuuksista.

Koko alueelle laaditaan yleispiirteinen esitys potentiaalisista vihreän energian ja vetytalouden investointikohteiden sijainneista sekä esimerkiksi tarvittavista energia- ja kaasuverkoista. Lisäksi maankäytöllisen rakenneselvityksen perusteella valituille kohdealueille laaditaan nykytilannetta ja alueiden kehittämispotentiaalia kuvaavat esittelyaineistot, jotka ovat luovutettavissa mahdollisille investoijille.

Lappeenranta ja Imatra selvittävät myös mitä erilaisia reunaehtoja liittyy vihreän siirtymän hankkeisiin. Alueen käyttöä joihinkin tarkoituksiin rajoittavat esimerkiksi pohjavesialueet, luontoarvot, muinaismuistot ja alueiden rakennettavuus.

Reunaehdot laaditaan yhteistyössä LUT-ylipiston kanssa sekä alan toimijoita kuullen. LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksosen mukaan kriteeristöä voidaan soveltaa myös tulevissa vihreän siirtymän maankäytöllisissä hankkeissa.

– Tässä voi samalla syntyä myös yleinen ohjekirjanen vihreän siirtymän hankkeiden toteuttamiseksi. Ohjetta voitaisiin soveltaa koko maan laajuisesti.

Maanomistajia kaivataan

Rakenneselvityksen aikana, tarvittavien erillisselvitysten valmistuttua, tavoitteena on käynnistää muutaman potentiaalisen kohdealueen kaava- ja/tai lupaprosessi. Kohteesta riippuen tarkoituksena on käynnistää joko yleis- tai asemakaavan laadinta tai suunnittelutarveharkinta. Näiden prosessien aikana tehdään tarkemmat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Käynnistetyt kaava- ja lupaprosessit jatkuvat hankeajan päätyttyä omina, itsenäisinä prosesseinaan.

Lappeenrannan kaupunki selvittää nyt maanomistajien kiinnostusta vuokrata tai myydä kiinteistöjään uusiutuvan energian tuotantoon. Maanomistajat voivat kertoa kiinnostuksestaan verkkokyselyssä 22.6.2023 asti. Kyselyyn ilmoitettujen kiinteistöjen soveltuvuus uusiutuvan energian tuotantoon tutkitaan ja soveltuvista kohteista tuotetaan esittelyaineisto, jota maanomistajat ja energia-alan yritykset voivat hyödyntää hankkeita suunnitellessaan. Kyselyyn vastaaminen ei sido maanomistajaa myymään tai vuokraamaan kiinteistöjään. Vetytalouden investointimahdollisuuksien selvitys on osa EAKR rahoitteista Vetyä Kaakkoon – projektia, jossa selvitetään vetytalouden edistämistä Kaakkois-Suomessa.

Lisätietoja:
Lappeenrannan kaupunki
Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
Puh: 040 081 5284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi

Annamari Kauhanen, yleiskaavainsinööri
Puh: 040 575 5590,
annamari.kauhanen@lappeenranta.fi

Imatran kaupunki
Marja Pelo, kaavoituspäällikkö
Puh: 020 617 1074, marja.pelo@imatra.fi

LUT-Yliopisto
Petteri Laaksonen, tutkimusjohtaja
Puh: 040 508 8498, petteri.laaksonen@lut.fi