Kosteikoilla Pien-Saimaan kuormitusta pienemmäksi

Pien-Saimaan rannoille on taajama-alueelle rakennettu seitsemän hulevesikosteikkoa. Rakennetut kosteikot toimivat luonnon suodattimien tavoin. Ne sitovat kiintoainesta sekä ravinteita ja muita epäpuhtauksia valumavesistä ennen kuin ne ehtivät Pien-Saimaaseen. Kesällä hyvin toimiva kosteikko voi olla myös merkittävä typen poistaja.

Kosteikot sitovat hulevesien tuomaa kiintoainesta, ravinteita ja muita epäpuhtauksia.

Kosteikossa on kolme allas-aluetta ja puromainen osa. Allasalueet hidastavat veden virtausta, jolloin Saimaata kuormittavia aineita laskeutuu kosteikoissa oleviin altaisiin. Allasalueet ovat tehty rinteeseen eri korkeudelle. Allasalueissa on käytetty sorarakenteita, jotta ne kestävät veden aiheuttamaa kulutusta. Ylivuotoon on varauduttu, koska virtaamavaihtelut ovat suuria. Vedet ohjataan hulevesiverkoston kautta kosteikolle.

Kosteikkojen verkosto lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa elinympäristön monille linnuille ja hyönteisille. Kosteikoilla on myös maisemallisia ja alueen viihtyvyyttä lisääviä vaikutuksia.

Perinteisesti kosteikkoja on käytetty maatalouden vesiensuojelussa. Lappeenrannassa kosteikkojen tarkoitus on pysäyttää hulevesien tuomia ravinteita ja kiintoaineita maatalouden ravinteiden sijaan.